2013 Tulips, Scotch, and Spa Tour
                                                                    Day 06  Home  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26

         Netherlands                                                                           

                                                                    Text April 30
                                                                    Zaandam  Zaandam Tea House  Zaandam
                                                                    Zaandam  Zaandam  Zaandam
                                                                    Zaandam Shoe Museum  Zaandam Shoe Museum  Zaandam Shoe Museum
                                                                    Zaandam Shoe Museum  Zaandam Shoe Museum  Zaandam Shoe Museum
                                                                    Zaandam Windmills  Zaandam Windmills  Zaandam Windmills
                                                                    Zaandam Windmills  Zaandam Windmills  Zaandam Windmills
                                                                    Zaandam  Zaandam Pancakes  Zaandam Town Hall


 _______________________________________________________________________________________________________________________________

                                                       ellerberoad.com  All Rights Reserved 2013